آزمون تکمیل جمله های دانشگاه واشنگتن WUSCT

آزمون تکمیل جمله های دانشگاه واشنگتن WUSCT

آزمون تکمیل جمله های دانشگاه واشنگتن که توسط های و لووینگر (۱۹۹۶) توسعه داده شده است، شامل ۳۶ جمله نیمه تمام است که اساساً برای برای اندازه گیری تحول خود یا شخصیت توسعه یافته است. این آزمون در دو فرم برای زنان و مردان تهیه شده و فرم کوتاه آن دارای هیجده جمله است. آزمون WUSCT بر مبنای نظریه “رشد خود” لووینگر، ۹ مرحله تحول خود را بر پایه پاسخ های مکمل جمله ها مشخص می کند، هر سؤال با یکی از ۹ سطح خود مرتبط است که شامل ۱) پیش اجتماعی، ۲) تکانشی، ۳) حمایتی، ۴) همنوا، ۵) خودآگاه، ۶) با وجدان، ۷) مستقل، ۸) خود پیرو و ۹) یکپارچه می شود. در حالی که WUSCT اساساً به منظور اندازه گیری “رشد خود” توسعه یافته است، هانا و همکاران (۱۹۹۹) و استادینگر و همکاران (۱۹۹۷) معتقدند می توان آن را برای اندازه گیری خرد نیز به کار برد. به اعتقاد های و لووینگر (۱۹۹۶) چون “خرد” یک چارچوب ارجاعی است که فرد با پاسخ دادن به سوال ها آن را فرافکنی می کند، بهترین روش برای کسب و شناخت این چارچوب ارجاعی است، زیرا نمی توان آن را با سوال های محدود بدست آورد. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۴ مورد تأیید قرار گرفته است.