آزمون خود پنداشت یا ادراک خود – پورحسین (۱۳۸۶)

آزمون خود پنداشت یا ادراک خود – پورحسین (۱۳۸۶)

به منظور سنجش و ارزیابی خود پنداشت یا ادراک خود می توان از پرسشنامه ای که بر اساس نظریه تحولی شناختی دیمون و هارت (۱۹۸۲) ساخته شده است، استفاده کرد. این آزمون دارای ۲۰ گویه و خویشتن را با توجه به وجوه چهارگانه مادی، فعال، اجتماعی و روانی را در دو وجه توصیفی و ارزشیابی می سنجد. این پرسشنامه از پژوهش معتبر پورحسین (۱۳۸۶) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفته است.