آزمون فرافکن «انگیزش پیشرفت» دئوموهان

آزمون فرافکن «انگیزش پیشرفت» دئوموهان

به منظور سنجش انگیزش پیشرفت می توان از آزمون فرافکن «انگیزش پیشرفت» دئوموهان استفاده کرد که از پژوهش معتبر دکتر پراتیبادئو و آساموهان استخراج شده‌ است.