پرسشنامه آسیب های اجتماعی ناشی از بیکاری – نوری زاد (۱۳۹۲)

پرسشنامه آسیب های اجتماعی ناشی از بیکاری – نوری زاد (۱۳۹۲)

به منظور بررسی آسیب های اجتماعی ناشی از بیکاری می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۱۵ سوال و ابعاد فقر، طلاق، فرار از خانه، اعتیاد و بزهکاری می‌باشد که از پژوهش معتبر نوری زاد (۱۳۹۲) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفته است.