پرسشنامه ابزارهای ارتباطات بازاریابی – راجاگوپال (۲۰۰۷)

پرسشنامه ابزارهای ارتباطات بازاریابی – راجاگوپال (۲۰۰۷)

ابزارهای ارتباطات بازاریابی عبارتند از آمیخته ای خاص از تبلیغات، فروش شخصی، پیشبرد فروش، روابط عمومی، و بازاریابی مستقیم که یک شرکت استفاده می کند تا اهداف بازاریابی و تبلیغاتش را دنبال کند. به بیان دیگر، ابزارهای ارتباطات بازاریابی پیوند ارتباطی بین فروشندگان و خریداران می باشند تا اهداف تاًثیر گذاری، آگاهی دادن، یامتقاعد کردن یک مشتری بالقوه جهت تصمیم خرید را دنبال کنند. در حقیقت ارتباطات بازاریابی سعی دارد که به مردم نشان بدهد که کالای مورد نظر چگونه یک مشکل را حل می کند و یا نیازی که آن ها دارند را ارضا می کند. این مفهوم به شرکت ها کمک می کند تا روش های ناسب و موثر ارتباط و تماس با مشتریان، همچنین سایر ذینفعان همانند کارکنان، عرضه کنندگان مواد اولیه، سرمایه گذاران و سایر موًسسات مرتبط را مورد شناسایی و استفاده قرار دهند.

به منظور سنجش ابزارهای ارتباطات بازاریابی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۳۲ گویه و ابعاد فروش شخصی، تبلیغات، روابط عمومی، پیشبرد فروش، بازاریابی مستقیم، شهرت و بانی‌گری یا اسپانسرینگ می‌باشد که از پژوهش معتبر راجاگوپال (۲۰۰۷) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۳ مورد تأیید قرار گرفته است.