پرسشنامه اثرات اجرای مدیریت منابع انسانی الکترونیکی بر جانشنین پروری – راستگو (۱۳۹۴)

پرسشنامه اثرات اجرای مدیریت منابع انسانی الکترونیکی بر جانشنین پروری – راستگو (۱۳۹۴)

مدیریت منابع انسانی الکترونیکی: مدیریت منابع انسانی حوزهای تخصصی در امر مدیریت است که در وهله اول با فعالیتهایی که بهطور مستقیم تأثیر می گذارد بر اینکه چگونه کارکنان به درون سازمان می آیند و هنگامی که آنان شاغل هستند چگونه با آنها رفتار می شود، سروکار دارد. همچنین مدیریت منابع انسانی فرایند به تصویر کشیدن چرخه زندگی کارکنان است که مستلزم مدیریت استخدام، تحرک کارمند، حقوق و کمک هزینه، مدیریت عملکرد، مدیریت کار راهه شغلی و خروج از خدمات است (فیروزی، ۱۳۹۴). مدیریت منابع انسانی الکترونیکی روشی برای اجرای راهبردها، سیاستها و شیوه های مدیریت منابع انسانی در سازمان از طریق حمایت آگاهانه و مستقیم با استفاده از کانال های مبتنی بر فناوری وب میباشد.

به منظور سنجش و ارزیابی اثرات اجرای مدیریت منابع انسانی الکترونیکی بر جانشنین پروری در سازمان می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۲۲ گویه و دو بعد تعهد و همسوسازی استراتژی منابع انسانی می‌باشد که از پژوهش معتبر راستگو (۱۳۹۴) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفته است.