پرسشنامه اثربخشی اجرای استراتژی بازاریابی – اسلاتر و همکاران (۲۰۱۰)

پرسشنامه اثربخشی اجرای استراتژی بازاریابی – اسلاتر و همکاران (۲۰۱۰)

اثربخشی اجرای استراتژی بازاریابی: استراتژی بازاریابی بهترین روش بکارگیری منابع سازمانی و تاکتیک های تامین و برآورده کردن اهداف کلان و بخشی سازمان را بیان می کند. کانون اصلی استراتژی بازاریابی، تخصیص مناسب و هماهنگ نمودن فعالیت ها و منابع بازاریابی به منظور تامین اهداف عملیاتی است. برای تعیین و اداره مناسب استراتژی بازاریابی، بازاریاب ها بایستی بر وظایفی چند تمرکز کنند (مثل شناسایی و ارزیابی عوامل محیطی، شناسایی و تحلیل فرصت های بازار، اجرای استراتژی، اداره مؤثر فعالیت های بازاریابی). اثربخشی اجرای استراتژی بازاریابی اقدامات مناسب برای رسیدن به اهداف استراتژی بازاریابی است که در آن استراتژی بازاریابی و یا شروع کننده های بازاریابی استراتژیک تعدیل و تقویت می گردد.

به منظور سنجش و ارزیابی اثربخشی اجرای استراتژی بازاریابی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۵ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر اسلاتر و همکاران (۲۰۱۰) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۴ مورد تأیید قرار گرفته است.