پرسشنامه اجرای بازاریابی محلی توسط بانک ها – کیماسی و صارمی (۱۳۹۶)

پرسشنامه اجرای بازاریابی محلی توسط بانک ها – کیماسی و صارمی (۱۳۹۶)

بازاریابی محلی، نام تجاری و برنامه‌های پیشبرد را با خواسته‌های گروه‌های مشتریان محلی، شهرها، همسایه‌ها و حتی فروشگاه‌های مشخص مرتبط می‌سازد. جوهانسون (۲۰۰۸)، بیان می‌کند که در بازاریابی محلی، محصولات و خدمات مناسب با شرایط استفاده محلی و با داشتن مزیت رقابتی محلی ارائه می‌شوند. کاتلر و آرمسترانگ (۲۰۰۲)، جایگاه بازاریابی محلی را در میان گستره‌ای از بازاریابی انبوه تا بازاریابی فردی می‌دانند. در بازاریابی انبوه، آمیخته بازاریابی برای تمامی مصرف‌کنندگان یکسان است؛ در‌حالی‌که بازاریابی فردی بر محصول و برنامه‌های بازاریابی درخور نیازها و ترجیحات تک‌تک مشتریان دلالت دارد. بازاریابی محلی میان این دو قرار دارد و در بخش‌بندی بازار سطوح محلی انتخاب می‌شوند.

به منظور سنجش و ارزیابی اجرای بازاریابی محلی توسط بانک ها می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۲۳ گویه و ابعاد هوشمندی محیطی و جذب مشتری، توسعه کانال های ارتباط با مشتری، ارائه خدمات سفارشی، فرآیندهای مشتری مداری می‌باشد که از پژوهش معتبر کیماسی و صارمی (۱۳۹۶) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفته است.