پرسشنامه اختلال دلبستگی کودکان – راندولف (۱۹۹۶)

پرسشنامه اختلال دلبستگی کودکان – راندولف (۱۹۹۶)

به منظور سنجش اختلال دلبستگی کودکان می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۸ گویه می باشد و از پژوهش معتبر راندولف (۱۹۹۶) استخراج شده اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۰ مورد تأیید قرار گرفته است.