پرسشنامه ادراک دانش آموزان از ارتباط با خانواده – واترز و کراس (۲۰۱۰)

پرسشنامه ادراک دانش آموزان از ارتباط با خانواده – واترز و کراس (۲۰۱۰)

به منظور سنجش و ارزیابی ادراک دانش آموزان از ارتباط با خانواده می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۱۳ گویه و ۳ بعد نزدیکی، گوش دادن و حضور والدین می‌باشد که از پژوهش معتبر واترز و کراس (۲۰۱۰) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۳ مورد تأیید قرار گرفته است.