پرسشنامه ارزیابی میزان احساس نیاز به مطالعه – سالاری (۱۳۹۱)

پرسشنامه ارزیابی میزان احساس نیاز به مطالعه – سالاری (۱۳۹۱)

به منظور سنجش و ارزیابی میزان احساس نیاز به مطالعه می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۷ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر سالاری (۱۳۹۱) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفته است.