پرسشنامه استراتژی بازاریابی نوآورانه – اندروز و اسمیت (۱۹۹۶)

پرسشنامه استراتژی بازاریابی نوآورانه – اندروز و اسمیت (۱۹۹۶)

استراتژی های بازاریابی نوآورانه در مقایسه با رقبا سنجیده می شود، بگونه ای که هر قدر استراتژی بازاریابی سازمان ویژگی های خلاقانه تری داشته و نسبت به رقبا جدیدتر و پویاتر باشد، استراتژی بازاریابی، نوآورانه خواهد بود، به عنوان مثال سازمان ممکن است از مدل های جدید قیمت گذاری، شبکه های پشتیبانی مشتری محور و ابزارهای گسترده برای لمس مشتری استفاده نمایند، به این ترتیب اجزای آمیخته بازاریابی علاوه بر اینکه ارزش منحصربه فردی برای مشتریان ایجاد می نماید، می تواند دلیل محکمی برای خرید خریداران باشد؛ استراتژی خلاقانه، شرکت را در موقعیت منحصر به فردی قرار می دهد که تقلید از آن برای رقبا دشوار خواهد بود و بنابراین به عنوان مزیت رقابتی برای سازمان محسوب می گردد.

به منظور سنجش استراتژی بازاریابی نوآورانه می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۷ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر اندروز و اسمیت (۱۹۹۶) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۲ مورد تأیید قرار گرفته است.