پرسشنامه استراتژی های رقابتی – اویوبی و همکاران (۲۰۱۶)

پرسشنامه استراتژی های رقابتی – اویوبی و همکاران (۲۰۱۶)

استراتژی های رقابتی: استراتژی رقابتی، شامل تصمیم سازمان می شود که چگونه در بازار آشفته و ناپایدار رقابت کند.

به منظور سنجش و ارزیابی استراتژی های رقابتی می توان از پرسشنامه ای که بر اساس استراتژی های رقابتی پورتر (۱۹۸۵) طراحی شده است، استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۱۱ گویه و سه استراتژی تمایز، تمرکز و رهبری در هزینه می‌باشد که از پژوهش معتبر اویوبی و همکاران (۲۰۱۶) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۷ مورد تأیید قرار گرفته است.