پرسشنامه اعتماد اجتماعی بیماران به بیمارستان – میرلطفی (۱۳۹۷)

پرسشنامه اعتماد اجتماعی بیماران به بیمارستان – میرلطفی (۱۳۹۷)

به منظور بررسی و سنجش سطح اعتماد اجتماعی بیماران به بیمارستان می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۲۰ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر میرلطفی (۱۳۹۷) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفته است.