پرسشنامه افتخار سازمانی – دوراه و همکاران (۲۰۱۹)

پرسشنامه افتخار سازمانی – دوراه و همکاران (۲۰۱۹)

افتخار سازمانی: افتخار سازمانی احساس رضایت عمیقی از دست آوردهای سازمان و یا از پیامدهای عملکردهای سازمانی مانند فراهم کردن محیط کاری مثبت و دلگرم کننده است که نیازمند تطبیق اجتماعی زیاد با سازمان است. افتخار سازمانی در اصل یک ساختار روانشناختی است که در مطالعات روانشناسی با تمرکز ویژه بر رابطه کارمندان با سازمان های شان مورد بررسی قرار میگیرد. افتخار سازمانی را به احساس مثبت کارمند در سازمان خویش تعریف می کنند. افتخار سازمانی شامل احساس تح سین، اهمیت و ارزش مبتنی بر ارزیابی های وضعیت موجود توسط کارمندان است.

به منظور سنجش و ارزیابی افتخار سازمانی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۷ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر دوراه و همکاران (۲۰۱۹) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۹ مورد تأیید قرار گرفته است.