پرسشنامه افتخار سازمانی – نوری (۱۳۹۶)

پرسشنامه افتخار سازمانی – نوری (۱۳۹۶)

افتخار سازمانی نشان دهنده ادراک و تجارب خاص از سازمان است. افتخار سازمانی اعتقادات شخصی افراد در مورد سازمان را تقویت می کند . مفهوم افتخار کارکنان در سازمان ها یکی از سازه های نوظهور در بحث نگرش کارکنان در رفتار سازمانی است .

به منظور سنجش و ارزیابی میزان افتخار سازمانی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۲۵ گویه و ابعاد افتخار به سازمان، افتخار به واحد شغلی، افتخار به شغل، افتخار به مدیر، افتخار به همکاران، افتخار به مشتریان می‌باشد که از پژوهش معتبر نوری (۱۳۹۶) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفته است.