پرسشنامه امید تحصیلی – سهرابی و سامانی (۱۳۹۰)

پرسشنامه امید تحصیلی – سهرابی و سامانی (۱۳۹۰)

به منظور سنجش امید تحصیلی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است، استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۹ سوال و ۲ عامل تفکرات گذرگاه و تفکرات عامل می‌باشد که از پژوهش معتبر سهرابی و سامانی (۱۳۹۰) استخراج شده ­­اند. روایی و پایایی این پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفته است.