پرسشنامه انتظارات از کیفیت محصولات و خدمات – پاراسورامان و همکاران (۱۹۹۱)

پرسشنامه انتظارات از کیفیت محصولات و خدمات – پاراسورامان و همکاران (۱۹۹۱)

انتظارات از کیفیت خدمات و محصولات: پاراسورمان معتقد است که کیفیت خدمات عبارت است از میزان اختلاف موجود بین انتظارات و درک مشتریان از خدمات دریافتی … کیفیت خدمات سه بعد فیزیکی، موقعیتی و رفتاری را در برمی گیرد. به عبارت دیگر کیفیت خدمات عبارت است از تمرکز بر چیزی که به مشتریان تحویل داده می شود، موقعیتی که خدمات در آن ارائه می شود و اینکه آن خدمات چگونه ارائه می شود.

به منظور سنجش و ارزیابی انتظارات از کیفیت محصولات و خدمات رستوران از دید مشتریان می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۸ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر پاراسورامان و همکاران (۱۹۹۱) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۲ مورد تأیید قرار گرفته است.