پرسشنامه انگیزش درونی – تایرنی و همکاران (۱۹۹۹)

پرسشنامه انگیزش درونی – تایرنی و همکاران (۱۹۹۹)

به منظور سنجش متغیر انگیزش درونی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۵ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر تایرنی و همکاران (۱۹۹۹) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۵ مورد تأیید قرار گرفته است.