پرسشنامه رایگان انگیزش شرکت سالمندان در فعالیت بدنی – بنام و همکاران (۱۳۹۳)

پرسشنامه رایگان انگیزش شرکت سالمندان در فعالیت بدنی – بنام و همکاران (۱۳۹۳)

به منظور ارزیابی انگیزش شرکت سالمندان در فعالیت بدنی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۳۵ گویه و ۳ بعد حیطه درون فردی، حیطه بین فردی، حیطه اجتماع می‌باشد که از پژوهش معتبر بنام و همکاران (۱۳۹۳) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفته است.