پرسشنامه بازاریابی الکترونیکی – خورسندی و همکاران (۱۳۹۴)

پرسشنامه بازاریابی الکترونیکی – خورسندی و همکاران (۱۳۹۴)

بازاریابی الکترونیکی را دستیابی به اهداف بازاریابی از طریق به کارگیری فناوری ارتباطات الکترونیکی تعریف می کنند؛ این فناوری شامل اینترنت، پست الکترونیکی، کتاب های الکترونیکی، پایگاه های داده و تلفن های سیار است.

به منظور سنجش و ارزیابی بازاریابی الکترونیکی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۳۰ گویه و ابعاد تغییرات در مفهوم سازی فعالیت های بازاریابی، تغییرات در تعریف بازار و ایجاد ارزش می‌باشد که از پژوهش معتبر خورسندی و همکاران (۱۳۹۴) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفته است.