پرسشنامه بازاریابی کارآفرینانه – توکلی (۱۳۹۴)

پرسشنامه بازاریابی کارآفرینانه – توکلی (۱۳۹۴)

بازاریابی کارافرینانه: بازاریابی کارآفرینانه عملکرد سازمانی و مجموعه ای از فرایندها برای ایجاد برقراری ارتباط و تحول ارزش به مشتریان ومدیریت روابط مشتری درراهی که به نفع سازمان وسهام داران آن است، می باشد که در آن نوآوری، ریس کپذیری، و باروری شناخته شده است و ممکن است بدون منابع در حال حاضر کنترل شده انجام می شود.

به منظور سنجش و ارزیابی بازاریابی کارآفرینانه می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۶ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر توکلی (۱۳۹۴) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفته است.