پرسشنامه بازاریابی کارآفرینانه – فیوری و همکاران (۲۰۱۳) – ۲۴ گویه ای

پرسشنامه بازاریابی کارآفرینانه – فیوری و همکاران (۲۰۱۳) – ۲۴ گویه ای

بازاریابی کارآفرینانه یک روح است، یک جهت گیری و همچنین یک فرآیند راغبانه تعقیب فرصت ها و راه اندازی و رشد کسب و کارها که از طریق ارتباط به وسیله به کارگیری نوآوری، خلاقیت، فروش، شناوری بازار، شبکه سازی و انعطاف پذیری ارزش مشتری ایجاد می شود. با توجه به گفته هیلز و هالتمن (۲۰۱۱) بازاریابی کارآفرینانه در نتیجه تفسیر کارآفرینی از اطلاعات، تصمیم گیری و بازاریابی است. بازاریابی کارآفرینانه، بازاریابی کسب و کارهای کوچک و در حال رشد از طریق کارآفرینی است.

به منظور سنجش و ارزیابی بازاریابی کارآفرینانه می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۲۴ گویه و ابعاد پیش نگری، فرصت گرایی، مشتری گرایی، تمرکز بر نوآوری، مدیریت ریسک، خلق ارزش و اهرم کردن منابع می‌باشد که از پژوهش معتبر فیوری و همکاران (۲۰۱۳) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۵ مورد تأیید قرار گرفته است.