مقیاس باورهای معرفت شناختی – شراو و همکاران (۲۰۰۲)

مقیاس باورهای معرفت شناختی – شراو و همکاران (۲۰۰۲)

باورهای معرفت شناسی عقیده افراد به ماهیت دانش و دانستن، چگونگی شکل گرفتن آن مربوط است. امروزه محققان تربیتی معتقدند باورهای معرفت شناسی، هم هدف مهم آموزش و هم پیش بینی کننده کلیدی پیشرفت فراگیران است. معروف‌ترین مدل مربوط به معرفت شناسی، مدل شومر است. این مدل، باورهای معرفت شناختی را متشکل از پنج بعد دانش ساده (دانش به عنوان اجزایی بی ارتباط و مجزا از یکدیگر) دانش قطعی (مطلق و تغییر ناپذیر بودن دانش)، توانایی یادگیری ذاتی (توان یادگیری ثابت از هنگام تولد)، منبع دانش یا مرجعیت واقف (دانش به عنوان میراث مراجع علمی) و یادگیری سریع  (کسب سریع دانش) می‌داند.

به منظور سنجش باورهای معرفت شناختی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۳۲ گویه و ۵ عامل دانش ساده، دانش قطعی، مرجعیت واقف به همه چیز، توانایی ذاتی و یادگیری سریع می‌باشد که از پژوهش معتبر شراو، بندیکسن و دانکل (۲۰۰۲) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در دو مطالعه در سال های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ مورد تأیید قرار گرفته است.