پرسشنامه باورهای معرفت شناختی شومر (۱۹۹۰)

پرسشنامه باورهای معرفت شناختی شومر (۱۹۹۰)

پرسشنامه باورهای معرفت شناختی شومر ابتدا در سال ۱۹۹۰ به منظور بررسی باور های معرفت شناختی دانشجویان تعلیم شد و سپس در سال ۱۹۹۲ پس از تجدید نظرهایی که در آن به عمل آمد برای بررسی باور های معرفت شناختی دانش آموزان دبیرستانی نیز مورد استفاده قرار گرفت. شومر (۱۹۹۰) پرسشنامه ۶۳ سؤالی خود را برای سنجش پنج مؤلفه معرفت شناختی پیشنهادی اش معرفی کرد که شامل ساده بودن دانش، قطعیت دانش، منبع دانش، توانایی ذاتی در یادگیری و یادگیری سریع می باشد. روایی و پایایی این ابزار در دو مطالعه در سال های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ مورد تأیید قرار گرفته است.