پرسشنامه بدبینی سازمانی – دوراه و همکاران (۲۰۱۹)

پرسشنامه بدبینی سازمانی – دوراه و همکاران (۲۰۱۹)

بدبینی سازمانی: بدبینی نگرشی است که شامل باورهای مختلف منفی و تحقیرآمیز در مورد شغل است. همچنین شامل مجموعه احساساتی اعم از پریشانی و شرم، تا تحقیر و عصبانیت است و با تمایالت رفتاری و انگیزه های رفتاری برای نشان دادن اقدامات تحقیرآمیز و مضر نسبت به عامل مورد نظر، مشخص می شود.

به منظور سنجش بدبینی سازمانی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۱۲ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر دوراه و همکاران (۲۰۱۹) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۹ مورد تأیید قرار گرفته است.