پرسشنامه بررسی مشکلات با همکاران در محیط کار – دیباج (۱۳۸۸)

پرسشنامه بررسی مشکلات با همکاران در محیط کار – دیباج (۱۳۸۸)

به منظور شناسایی و بررسی مشکلات با همکاران در محیط کار می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۷ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر دیباج (۱۳۸۸) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفته است.