پرسشنامه بهترین اهداف شخصی دانش آموزان – مارتین (۲۰۰۶)

پرسشنامه بهترین اهداف شخصی دانش آموزان – مارتین (۲۰۰۶)

به منظور اندازه گیری بهترین اهداف شخصی دانش آموزان می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۱۶ گویه و ۴ مؤلفه اهداف خاص، اهداف چالش برانگیز، اهداف خودارزیابی رقابتی و اهداف خود بهبودی می‌باشد که از پژوهش معتبر مارتین (۲۰۰۶) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۴۰۰ مورد تأیید قرار گرفته است.