پرسشنامه بهزیستی ذهنی وارویک – ادینبورگ (WEMWBS)

پرسشنامه بهزیستی ذهنی وارویک – ادینبورگ (WEMWBS)

مقیاس بهزیستی ذهنی وارویک – ادینبورگ (WEMWBS) در سال ۲۰۰۷ توسط تنانت و همکاران تدوین گردید و دارای ۱۴ ماده میباشد که در یک طیف ۵ رتبهای لیکرت ( ابدا=۱ تا همه اوقات=۵) تنظیم شده است. کمینه و بیشینه در این مقیاس به ترتیب از ۱۴ تا ۷۰ نمره متغیر است که نمره بالا بیانگر سطح بالاتر بهزیستی روانی میباشد. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۱ مورد تأیید قرار گرفته است.