پرسشنامه بی صداقتی تحصیلی – خامسان و امیری (۱۳۸۹)

پرسشنامه بی صداقتی تحصیلی – خامسان و امیری (۱۳۸۹)

مفهوم بی صداقتی تحصیلی دربردارنده هر گونه تلاش غیر اخلاقی و غیرمشروعی است که در حیطۀ تحصیلی و مناسبتهای علمی محصلان، دانشمندان و پژوهشگران برای کسب اعتبار علمی و تحصیلی انجام میشود.

برای مطالعه تقلب تحصیلی دانشجویان ایرانی (بی صداقتی تحصیلی) می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۱۷ گویه و در دو بعد تقلب در امتحانات و تقلب در تکالیف درسی می‌باشد که از پژوهش معتبر خامسان و امیری (۱۳۸۹) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفته است.