پرسشنامه تأثیر شاخص های بلوغ سازمانی بر دستاوردهای بلوغ سازمانی – بهرامی نژاد (۱۳۸۹)

پرسشنامه تأثیر شاخص های بلوغ سازمانی بر دستاوردهای بلوغ سازمانی – بهرامی نژاد (۱۳۸۹)

بر اساس مطالعات انجام شده در زمینه بلوغ سازمانی و ابعاد فردی، فرآیندی و سازمانی آن می توان به هشت مؤلفه‌ی زیر به صورت خلاصه به عنوان نشانه ها و دستاوردهای آن اشاره نمود:

  1. توسعه‌ی پایدار سازمان افزایش بهره وری  ۳٫ سرآمدی و تعالی سازمان  ۴٫ تعالی کارکنان  ۵٫ تعالی مشتری مداری  ۶٫ مزیت رقابتی  ۷٫ چابکی سازمان  ۸٫ افزایش قابلیت سازگاری سازمان

به منظور بررسی میزان تأثیر شاخص های بلوغ سازمانی بر دستاوردهای بلوغ سازمانی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۲۵ گویه و ابعاد بلوغ فردی، بلوغ فرآیندی و بلوغ سازمانی می‌باشد که از پژوهش معتبر بهرامی نژاد (۱۳۸۹) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفته است.