پرسشنامه تأثیر کنترل رفتار درک شده بر گرایش به زایمان طبیعی – شمس قهفرخی و همکاران (۱۳۹۳)

پرسشنامه تأثیر کنترل رفتار درک شده بر گرایش به زایمان طبیعی – شمس قهفرخی و همکاران (۱۳۹۳)

به منظور بررسی تأثیر کنترل رفتار درک شده بر گرایش به زایمان طبیعی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۷ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر شمس قهفرخی و همکاران (۱۳۹۳) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفته است.