مقیاس تاثیر رویداد (IES) – هوروویتز و همکاران (۱۹۷۹)

مقیاس تاثیر رویداد (IES) – هوروویتز و همکاران (۱۹۷۹)

به منظور سنجش و ارزیابی اثر پس از رخداد یا تاثیر رویداد می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۱۵ گویه و ابعاد اجتناب و کناره گیری و کنجکاوی می‌باشد که از پژوهش معتبر هوروویتز و همکاران (۱۹۷۹) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۵ مورد تأیید قرار گرفته است.