پرسشنامه تاثیر به‌ کار‌گیری فناوری ‌اطلاعات بر چابکی سازمان – تنها (۱۳۹۰)

پرسشنامه تاثیر به‌ کار‌گیری فناوری ‌اطلاعات بر چابکی سازمان – تنها (۱۳۹۰)

به منظور سنجش و ارزیابی تاثیر به‌ کار‌گیری فناوری ‌اطلاعات بر چابکی سازمانی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۲۹ گویه و مولفه های سرعت، شایستگی، پاسخگویی و انعطاف پذیری می‌باشد که از پژوهش معتبر تنها (۱۳۹۰) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفته است.