پرسشنامه تاثیر هنجارهای ذهنی بر تصمیم به سزارین – شمس قهفرخی و همکاران (۱۳۹۳)

پرسشنامه تاثیر هنجارهای ذهنی بر تصمیم به سزارین – شمس قهفرخی و همکاران (۱۳۹۳)

به منظور تاثیر هنجارهای ذهنی بر تصمیم به سزارین می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۱۰ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر شمس قهفرخی و همکاران (۱۳۹۳) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفته است.