پرسشنامه تجدید نظر شده تاکتیک های حل تعارض پدر و مادر (C.T.S.P)

پرسشنامه تجدید نظر شده تاکتیک های حل تعارض پدر و مادر (C.T.S.P)

پرسشنامه تجدید نظر شده تاکتیک های حل تعارض پدر و مادر یک ابزار ۱۵ سؤالی است که برای سنجش سه تاکتیک حل تعارض (استدلال، پرخاشگری کلامی و پرخاشگری فیزیکی) بین اعضای خانواده تدوین شده است. این مقیاس در سال ۱۹۷۹ توسط اشتراوس برای ارزیابی خشونت کلامی، روانی و جسمانی (فیزیکی) تهیه شده است. روایی و پایایی این پرسشنامه در سه مطالعه در سال های ۱۳۸۵، ۱۳۹۵ و ۱۳۹۲ مورد تأیید قرار گرفته است.