پرسشنامه تبلیغات شفاهی – جلیلوند و سمیعی (۲۰۱۲)

پرسشنامه تبلیغات شفاهی – جلیلوند و سمیعی (۲۰۱۲)

به منظور سنجش و ارزیابی تبلیغات شفاهی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۳ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر جلیلوند و سمیعی (۲۰۱۲) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۲ مورد تأیید قرار گرفته است.