پرسشنامه تبلیغات دهان به دهان مشتریان اینترنتی – ریتا و همکاران (۲۰۱۹)

پرسشنامه تبلیغات دهان به دهان مشتریان اینترنتی – ریتا و همکاران (۲۰۱۹)

تبلیغات دهان به دهان: فرگوسن و همکاران (۲۰۱۰)، بیان داشتند تبلیغات دهان به دهان ارتباط رو در رو میان یک پیام دهنده و دریافت کننده پیام می باشد که شخص دریافت کننده در خصوص برند محصول یا خدمت و ویژگی های آن اطلاعاتی را از کانال ها و منابع غیر تجاری دریافت می کند.

به منظور سنجش و ارزیابی تبلیغات دهان به دهان مشتریان اینترنتی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۳ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر ریتا و همکاران (۲۰۱۹) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۹ مورد تأیید قرار گرفته است.