پرسشنامه ترس از ارزیابی منفی – واتسون و فرند (۱۹۶۹)

پرسشنامه ترس از ارزیابی منفی – واتسون و فرند (۱۹۶۹)

ترس از ارزیابی منفی: اضطراب اجتماعی، به طور جزئی پاسخی به ارزیابی منفی ادراک شده از سمت و سوی دیگران است. ساختار ترس از ارزیابی منفی شامل احساس دلهره و نگرانی در مورد ارزیابی های دیگران، نگرانی ناشی از این ارزیابی های منفی و انتظار و توقعی است که دیگران در مورد یک نفر فقط به صورت منفی قضاوت خواهند کرد .

به منظور سنجش ترس از ارزیابی منفی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۱۲ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر واتسون و فرند (۱۹۶۹) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۷ مورد تأیید قرار گرفته است.