پرسشنامه ترس از شکست در عملکرد ورزشکاران – کانروی و همکاران (۲۰۰۲)

پرسشنامه ترس از شکست در عملکرد ورزشکاران – کانروی و همکاران (۲۰۰۲)

به منظور سنجش و ارزیابی ترس از شکست در عملکرد ورزشکاران می توان از پرسشنامه ای که توسط کانروی و همکاران (۲۰۰۲) بر اساس نظریه شناختی – انگیزشی – ارتباطی لازاروس (۱۹۹۱) طراحی شده است، استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۲۵ گویه و ۵ بعد ترس از تجربه شرم و خجالت، ترس از کاهش عزت نفس خود، ترس از داشتن آینده ای نامعلوم، ترس از دست دادن علاقه افراد مهم و ترس از ناراحت شدن افراد مهم می‌باشد. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۲ مورد تأیید قرار گرفته است.