پرسشنامه ترومای کودکی – برنشتاین و همکاران (۲۰۰۳) – ۲۰ گویه ای

پرسشنامه ترومای کودکی – برنشتاین و همکاران (۲۰۰۳) – ۲۰ گویه ای

به منظور سنجش و ارزیابی ترومای کودکی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۲۰ گویه و چهار مولفه سوء استفاده عاطفی، سوء استفاده فیزیکی، سوء استفاده جنسی و غفلت عاطفی می‌باشد که از پژوهش معتبر برنشتاین و همکاران (۲۰۰۳) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۵ مورد تأیید قرار گرفته است.