پرسشنامه تعهد رفتاری مشتریان – آلترن و تودوران (۲۰۱۵)

پرسشنامه تعهد رفتاری مشتریان – آلترن و تودوران (۲۰۱۵)

تعهد رفتاری مشتری: منظور از تعهد رفتاری مشتریان، مجموعه ای از رفتار مشتریانی که نگرشهای مطلوبی نسبت به شرکت داشته و متعهد به خرید دوباره از شرکت مربوطه بوده و خدمات یا محصولات شرکت مزبور را به سایرین معرفی می نمایند.

به منظور سنجش و ارزیابی تعهد رفتاری مشتریان می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۶ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر آلترن و تودوران (۲۰۱۵) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۶ مورد تأیید قرار گرفته است.