پرسشنامه تعهد ورزشکاران به باشگاه های ورزشی – روجاز-مندز و همکاران (۲۰۰۹)

پرسشنامه تعهد ورزشکاران به باشگاه های ورزشی – روجاز-مندز و همکاران (۲۰۰۹)

تعهد ورزشکاران به عنوان یکی از سازه های بازاریابی رابطه ای مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. تعهد را به عنوان وعده صریح یا ضمنی از تداوم رابطه میان دو شریک می دانند. تعهد به عنوان تمایل یک طرف به حفظ رابطه با ارزش با طرف دیگر تعریف شده است. همچنین تعهد به عنوان وابستگی روانشناختی ورزشکار به حفظ رابطه بلند مدت با باشگاه ورزشی تعریف شده است.

به منظور سنجش و ارزیابی میزان تعهد ورزشکاران به باشگاه های ورزشی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۳ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر روجاز-مندز و همکاران (۲۰۰۹) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۳ مورد تأیید قرار گرفته است.