پرسشنامه تعهد کارکنان به بهبود مهارت ها – لیپاک و همکارن (۲۰۰۶)

پرسشنامه تعهد کارکنان به بهبود مهارت ها – لیپاک و همکارن (۲۰۰۶)

تعهد کارکنان به توسعۀ مهارت ها: درک هر یک از افراد از موقعیت خود در سازمان و اینکه تا چه حد خود را ملزم به رعایت رفتارهای خاص در سازمان می کند. جستجوی فرصت های توسعه ای که ارزش فرد را برای کارفرما افزایش دهد. سرمایه انسانی از استعدادی ذاتی برخوردار است که می تواند هم خود را دگرگون کند و هم به دگرگونی و تعدیل سایر نهاده ها منجر شود و همین ویژگی باعث پویایی بیشتر سازمان می شود. بررسی اهمیت سرمایه انسانی از دو منظر کلی و خاص قابل بررسی است: در بخش کلی: سرمایه انسانی به دانش و مهارت های کلی وعمومی اطلاق می‌شود که درفرد نهادینه شده است و می‌تواند از طریق او به صنایع مختلف منتقل شود. ۲- در بخش سرمایه انسانی خاص: سرمایه‌ انسانی خاص و ویژه ی یک وظیفه و یا شرکت که معمولاً از طریق تحصیلات ،آموزش و تجربه کاری فراهم می‌شود که وظایف سازمان این مهارت ها را ایجاد می‌کند.

به منظور سنجش و ارزیابی تعهد کارکنان به بهبود مهارت ها می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۳ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر لیپاک و همکاران (۲۰۰۶) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۳ مورد تأیید قرار گرفته است.