پرسشنامه تنش زاهای مرتبط با محیط فیزیکی کار – لی و همکاران (۲۰۱۲)

پرسشنامه تنش زاهای مرتبط با محیط فیزیکی کار – لی و همکاران (۲۰۱۲)

تنش زاهای مرتبط با محیط فیزیکی کار شامل موقعیتها و محیط های مساله دار مانند نداشتن محل استراحت کافی، درجه حرارت بالا، نور نامناسب و ازدحام و تراکم در محل کار است.

به منظور سنجش و ارزیابی تنش زاهای مرتبط با محیط فیزیکی کار می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۴ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر لی و همکاران (۲۰۱۲) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۴ مورد تأیید قرار گرفته است.