پرسشنامه تنفر از برند – شجاع و صادق وزیری (۱۳۹۷)

پرسشنامه تنفر از برند – شجاع و صادق وزیری (۱۳۹۷)

برایسون و همکاران (۲۰۱۳) تنفر از برند را این‌گونه تعریف کرده‌اند: «یک مؤلفه قوی و منفی عاطفی در نگرش نسبت به یک برند» که نگرش نیز مرتبط با نیّات رفتاری و رفتار واقعی است. سالواتوری (۲۰۰۷)، چندین محرّک را برای تنفر از برند معرفی کرده است؛ ممکن است دلیل تنفر از برند این باشد که سبک زندگی و طرز تفکرات متفاوتی را نشان دهد. همچنین ممکن است کسی، گروهی از مردم دارای ارتباط خاص را دوست نداشته باشد و البته ممکن است دلیل شکل‌گیری تنفر از یک برند ناشی از ارائه محصولاتی با کیفیت پایین باشد.

به منظور سنجش تنفر از برند می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۶ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر شجاع و صادق وزیری (۱۳۹۷) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفته است.