پرسشنامه تهوع و استفراغ Rhodes – رودز و مک دنیل (۱۹۹۹)

پرسشنامه تهوع و استفراغ Rhodes – رودز و مک دنیل (۱۹۹۹)

به منظور سنجش تهوع و استفراغ می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۸ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر رودز و مک دنیل (۱۹۹۹) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۶ مورد تأیید قرار گرفته است.