پرسشنامه توانایی جسمانی ادراک شده کودکان – کوللا و همکاران (۲۰۰۸)

پرسشنامه توانایی جسمانی ادراک شده کودکان – کوللا و همکاران (۲۰۰۸)

به منظور سنجش و ارزیابی توانایی جسمانی ادراک شده کودکان می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۶ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر کوللا و همکاران (۲۰۰۸) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۲ مورد تأیید قرار گرفته است.