پرسشنامه ‌ثبت روزانه شدت علایم سندرم پیش از قاعدگی (DRSP) – اندیکات و همکاران (۱۹۹۶)

پرسشنامه ‌ثبت روزانه شدت علایم سندرم پیش از قاعدگی (DRSP) – اندیکات و همکاران (۱۹۹۶)

سندرم پیش از قاعدگی یک اختلال روانی، عصبی و اندوکرینی است که به صورت عود دوره ای علائم جسمانی، روانی و رفتاری میباشد، بعد از تخمک گذاری ظاهر می شود و در طی چند روز از شروع قاعدگی (هفته اول فاز لوتئال) برطرف میگردد.

پرسشنامه ثبت روزانه شدت علایم سندرم پیش از قاعدگی توسط اندیکات و همکاران (۱۹۹۶) و با هدف کمک به متخصصان بالینی جهت ارزیابی مالکهای چهارمین چاپ راهنمای تشخیصی و آماری انجمن روانپزشکی آمریکا برای اختلال ملال پیش از قاعدگی و سندرم پیش از قاعدگی و همچنین ارزیابی شدت علایم در مراحل مختلف چرخه قاعدگی، ساخته شده است. فرم ثبت وضعیت روزانه علائم سندرم پیش از قاعدگی، ابزاری استاندارد است که علائم سندرم پیش از قاعدگی را به صورت آینده نگر مورد بررسی قرار می دهد. این مقیاس به بررسی ۳۶ علامت سندرم پیش از قاعدگی در پنج دسته علائم اضطرابی، افسردگی، هیجانی، احتباسی و جسمی طبقه بندی می پردازد. روایی و پایایی این پرسشنامه در دو مطالعه در سال های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ مورد تأیید قرار گرفته است.