پرسشنامه خرید لذت جویانه – اسپرولز و کندال (۱۹۸۶)

پرسشنامه خرید لذت جویانه – اسپرولز و کندال (۱۹۸۶)

خرید لذت جویانه خریدی غیر عمدی است چرا که در حال خرید این حس ایجاد می شود در واقع افراد بطور فعالانه در جستجوی کالای خاصی نیستند و برنامه ای برای خرید کالای خاصی قبل از رفتن به خرید نداشته اند در واقع تمایلات مصرف کنندگان به خرید لذت جویانه بیشتر به ویژگی های شخصیتی آنها بر می گردد. خرید لذت جویانه میل فوری، بدون هدف، قوی و پایدار به خرید کالا می باشد، به طور کلی خرید لذت جویانه، خرید بدون برنامه می باشد که از قبل برنامه ای برای خرید آن وجود نداشته است.

برای ارزیابی خرید لذت جویانه می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۵ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر اسپرولز و کندال (۱۹۸۶) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۶ مورد تأیید قرار گرفته است.